Het UBO register

Het UBO register – nieuwe verplichting – deadline 31/03/2019

Op 31 oktober 2018 is het KB van 30/07/2018 in werking getreden met betrekking tot een nieuwe verplichting die kadert in de ‘Anti-Witwas wetgeving’; namelijk het UBO (Ultimate Beneficial Owners) register. 

Dit register wordt bijgehouden door de FOD Financiën. Dit wil zeggen dat vennootschappen én Vzw’s (en stichtingen e.d) verplicht zijn om ten laatste 31/03/2019 de nodige inlichtingen (online) door te geven. Onze eigen klanten zullen hiervoor in de loop van het eerste kwartaal 2019 gecontacteerd worden ten einde deze verplichting in orde te brengen.

Wat dient er doorgegeven te worden?

De uiteindelijke begunstigde(n) van de vennootschap of vzw. Evenwel, de uiteindelijke begunstigde is steeds een natuurlijke persoon. Buiten deze persoonsgegevens (copy in pdf-formaat van de identiteitskaart dient bijgevoegd te worden). Bovendien zullen er tevens een aantal andere gegevens moeten doorgegeven worden zoals bijvoorbeeld het percentage van het aandelenbezit of de stemrechten.

De Wet somt verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden op volgens de juridische entiteit waaraan ze verbonden zijn. In de Wet wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten; namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen en trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts. 

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen: 

  1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder; Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. Raadpleeg de veelgestelde vragen op onze website voor meer informatie over de identificatie van indirecte uiteindelijke begunstigden (zie punt 5.3).
  2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
  3. De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn (bv. de genomen stappen om de eerste twee categorieën te identificeren, resulterend uit uitgevoerd onderzoek).

 Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vzw’s: 

  1. De leden van de raad van bestuur; 
  2. De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
  3. De personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting; 
  4. De stichters van een stichting; 
  5. De natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is; 
  6. Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent 

OPGELET :  indien niet in orde: controle door de Administratie Thesaurie met boetes van 250,- tot 50.000 euro alsook strafrechterlijke sancties van 50,- tot 5.000 euro. Deze boetes zouden opgelegd worden aan alle bestuurders/effectieve leidinggevenden (dus niet gezamelijk) en dit in persoonlijke naam!