Opgepast bij aandelenoverdracht

Overgedragen verliezen – recuperatie

Bewijs van vorige verliezen: bewijslast ligt bij de vennootschap.  Het bewijs kan geleverd worden door de bewijskrachtige boekhouding voor te leggen van het jaar waarin het verlies is ontstaan!  Dus het is niet voldoende om gewoon te verwijzen naar de aangifte van een vorig belastingjaar, ongeacht of de verliezen werden betwist of niet.  Volgens de administratie moet men die verliezen nog steeds bewijzen.  Dit wil ook zeggen dat uit een niet-bewijskrachtige boekhouding noch opbrengsten noch kosten kunnen worden afgeleid (Cassatie/2007).

Het feit dat de verliezen vermeld werden in aangiften waarvan de aanslag –en onderzoekstermijnen ondertussen verstreken zijn, betekent niet dat de verliezen aanvaard zouden zijn door de administratie.  Dit wil ook zeggen dat een geleden verlies door de administratie kan betwist worden op het ogenblik dat dit verlies effectief wordt in mindering gebracht van belastbare inkomsten van een belastbaar tijdperk. Gelijkheidsbeginsel is hier niet geschonden (Grondwettelijk Hof 2008). De rechtspraak is geneigd om het standpunt van de administratie te volgen (Cassatie 1991 – 2014, HvB Brussel 2007, Antwerpen 2007). 

Verliesaftrek in geval van controlewijziging

Vorige beroepsverliezen gaan verloren zodra er zich een wijziging van controle van de vennootschap voordoet die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften (art 207, 3e lid WIB 1992).  Onder controle wordt verstaan om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders van een onderneming OF op de oriëntatie van haar beleid. Dus opgelet bij:

  •   venootschappen waarvan de aandelen verkocht of ingebracht zijn;
  • vennootschappen die een inbreng verkrijgen;
  • vennoootschappen die andere bedrijven overnemen.

UITZONDERING: blijven aftrekbaar als de vennootschap kan bewijzen dat de controleverwerving of controlewijziging beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften.

De bedoeling van deze regel is om de handel in (slapende) verliesvennootschappen te ontmoedigen. Die werden immers vaak gekocht met als enige doel om er een nieuwe winstgevende activiteit in onder te brengen en de winsten uit die activiteit te neutraliseren met de overgedragen fiscale verliezen.