Aanpassing statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deadline nadert!  

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) in werking getreden. Dit hield o.a een mondernisering van het regelgevend kader voor vennootschappen in waarbij gestreefd werd naar een flexibeler en eenvoudiger vennootschapsrecht . Algemeen kan gesteld worden dat in principe oprichters van vennootschappen sinds 1 mei 2019 een grotere vrijheidhebben om de […]

Aangifte buitenlandse rekening

Bij het invullen van de aangiftes personenbelasting hebben wij vastgesteld dat verschillende klanten in het bezit waren van buitenlandse rekeningen.  Bij sommigen waren we daarvan op de hoogte; bij anderen totaal niet.  Bij deze laatste categorie toch de opmerking dat wij dit uiteindelijk toch weten ingevolge de info die DOOR DE ADMINISTRATIE ZELF is ter […]

Verkeersovertreding door wagen op naam van de vennootschap

Verkeersovertreding door wagen op naam van de vennootschap: een kleine boete met mogelijk grote gevolgen indien de naam van de bestuurder niet wordt meegedeeld. Het is vlug gebeurd, 52 rijden waar maar 50 toegelaten is en dit met een wagen van de vennootschap.  In vele gevallen gaat men de (kleine) boete laten betalen door de […]

Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen – veronderstelling dat U als btw-plichtige dient te factureren aan de klant

Voor de toepassing van het tarief van 6 % bij de renovatie van woningen dient de klant aan de volgende voorwaarden te voldoen : De woning is ouder dan 10 jaar. De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen. De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) […]

Hybride wagens – to be or not to be FAKE

Ondertussen reeds méér dan twee jaar geleden werd dankzij het zomerakkoord een grondige wijziging van de autofiscaliteit doorgevoerd.  Een van de zaken waar bij de aankoop in een vennootschap dient rekening mee gehouden te worden zijn de al dan niet FAKE hybrides. Immers, vanaf 01/01/2020 wil de wetgevende overheid de zogenaamde fake hybrides ontmoedigen door […]

Btw aftrek en autokosten

Er bestaan nog steeds veel misverstanden omtrent de btw-aftrek op autokosten alhoewel deze regels reeds sedert 2013 van toepassing zijn.  Een summier overzicht. Allereerst dient men een onderscheid te maken tussen btw op lichte vracht, lichte vracht voor goederenvervoer en een personenwagen. Lichte vracht voor goederenvervoer : in principe btw 100 % aftrekbaar Lichte vracht […]

Kleine onderneming (vrijgesteld van btw) die koopt in andere EG-lidstaat

Het is heel verleidelijk om bijvoorbeeld in één van de buurlanden produkten te bestellen waarbij uw leverancier géén btw gaat aanrekenen (omdat U de eigen btw nummer/ondernemingsnummer doorgegeven hebt).  Bijvoorbeeld leveranciers zoals Bol.com, Coolblue Nl, Vistaprint en dergelijke.  Deze leveranciers gaan dat beschouwen als een intracommunautaire levering. Dit is evenwel een vergiftigd geschenk want U […]

Inhoudingsplicht o.a. bij werken in onroerende staat

Handelaars (zowel vennootschappen als eenmanszaken): opgelet als opdrachtgever van werken en opgelet met onderaannemers: regelgeving met betrekking tot de ‘inhoudingsplicht’ bestaat reeds geruime tijd doch wordt nog veel te veel over het hoofd gezien. Voor wie is deze wettelijke verplichting van inhouding van toepassing? Iedere opdrachtgever, aannemer die een werk laat uitvoeren in zijn opdracht […]

Duurdere tankkaart

De Programmawet van 25 december 2016 (verschenen Belgisch Staatsblad van 28/12/2016) voert een extra belasting in voor vennootschappen die bedrijfswagens ter beschikking stellen (zowel aan bedrijfsleiders of aan werknemers). Dit wil zeggen dat, indien een vennootschap tesamen met de wagen ook een tankkaart ter beschikking stelt, de vennootschap extra zal belast worden in de vennootschapsbelasting. […]

Drempelverhoging kleine ond.

Vanaf 01 januari 2016 is de drempelverhoging voor kleine ondernemingen verhoogd naar 25.000 euro.  Vanaf 01 april 2014 was deze omzet (of verkoop) drempel (voor vrijstelling btw – kleine onderneming) gezet op 15.000 euro. Vanaf 01 januari 2016 is deze drempel evenwel verhoogd tot 25.000 euro.  Voordelen: Geen indienen van btw aangiftes; enkel btw listing […]

Verlenging termijn verbouwingswerken

Het Belgisch Staatsblad heeft op 02/2/2016 het Kb gepubliceerd aangaande de ouderdom van de woning.  Om te kunnen genieten van het verlaagd tarief voor verbouwing van woningen is de termijn verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.  Voor de berekening van de termijn dient men de datum van de eerste ingebruikname van het gebouw als […]

Juiste jaar bij kosten

Kostenaftrek in verkeerd jaar: geen aftrek noch in het juiste jaar noch in het verkeerde jaar dus belangrijk om documenten tijdig ter beschikking te stellen. “Kosten moeten fiscaal in mindering worden gebracht in het jaar waarin deze een zeker en vaststaand karakter hebben verkregen. Een recent vonnis maakt duidelijk dat de gevolgen hard zijn en dat er […]

Opgepast bij aandelenoverdracht

Overgedragen verliezen – recuperatie Bewijs van vorige verliezen: bewijslast ligt bij de vennootschap.  Het bewijs kan geleverd worden door de bewijskrachtige boekhouding voor te leggen van het jaar waarin het verlies is ontstaan!  Dus het is niet voldoende om gewoon te verwijzen naar de aangifte van een vorig belastingjaar, ongeacht of de verliezen werden betwist of niet.  […]

Kasboek en dagontvangstenboek

De praktijk leert ons dat bij controles steeds meer de nadruk gelegd wordt op formele verplichtingen; de laatste tijd hebben we een aantal dossiers overgenomen en wat blijkt: spijtig om te moeten vaststellen dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat omtrent het verschil tussen kasboek en ontvangstenboek en de desbetreffende verplichtingen. Een kasboek is wel […]

Het UBO register

Het UBO register – nieuwe verplichting – deadline 31/03/2019 Op 31 oktober 2018 is het KB van 30/07/2018 in werking getreden met betrekking tot een nieuwe verplichting die kadert in de ‘Anti-Witwas wetgeving’; namelijk het UBO (Ultimate Beneficial Owners) register.  Dit register wordt bijgehouden door de FOD Financiën. Dit wil zeggen dat vennootschappen én Vzw’s […]